تعرفه های سال ۱۴۰۳

 

خدمت 

تعرفه آزاد(ریال)

 تعرفه بیمه ای(ریال)

ویزیت عمومی

449,۰۰۰

134,7۰۰

ویزیت متخصص تمام وقت 1,025,4۰۰ 158,4۰۰
 ویزیت متخصص غیر تمام وقت 558,000 167,400

ویزیت روانپزشکی تمام وقت

1,300,200

200,700

مشاوره  روانپزشکی تمام وقت 4,544,000 724,800

ویزیت متخصص اطفال زیر 7سال تمام وقت وغیر تمام وقت با بیمه سلامت تامین و نیروهای مسلح

-

فرانشیز صفر

ویزیت مامایی

313,000

313,000

ویزیت متخصص اطفال زیر 7سال تمام وقت 1,230,480 190,080
ویزیت متخصص اطفال زیر7 سال غیر تمام وقت 669,600 200,880

تخت عمومی

6,207,000

6,20,700

تخت CCU  14,403,000 1,440,300
تخت ICUوNICU 28,808,000 2,880,800
 تخت نوزاد 6,207,000 6,20,700
 تخت همراه 1,396,000 1,396,000