مریم مهدوی نیا

 مسئول واحد: مریم مهدوی نیا

 مدرک: کارشناس بهداشت حرفه ای

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۹۷

 مکان: همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

  - کارشناس بهداشت حرفه ای بیمارستان امام خمینی(ره)  استهبان

 شرح وظایف:

- تدوین شناسنامه ی بهداشت حرفه ای بیمارستان، شامل نقشه ی جامع بیمارستان و مکان یابی واحدها، تهیه ی لیست کلیه ی مشاغل موجود، شناسایی و گرد آوری فرآیند ها وشرح وظایف به تفکیک بخش ها و واحدهای بیمارستانی، تهیه ی لیست همه ی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه ی کارآموزان و کارورزان.
- تدوین برنامه زمان بندی شده برای بازدید از تمام بخش ها و واحدهای بیمارستان.
- شناسایی مشاغل موجود و تعداد کارکنان هر شغل، بازدید از بخش ها و واحدها و ثبت نواقص مربوطه.
- ثبت و گزارش نتایج بازدید و اعلام آن به گروه مدیریت ارشد بیمارستان.
- برنامه ریزی و پیگیری برای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، توسط شرکت خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه.
- نظارت برنحوه ی اندازه گیری عوامل زیان محیط کار، براساس دستورالعمل های جاری مرکز سلامت محیط و کار.
- ارائه گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور به گروه مدیریت ارشد بیمارستان و ارائه پیشنهادات فنی مهندسی و مدیریتی لازم برای حذف یا کاهش - مواجهه کارکنان و استفاده از نظرات فنی مختصصان بهداشت حرفه ای در صورت نیاز.
- تعیین و تایید نوع وسایل حفاظت فردی مناسب هر شغل، نظارت بر نحوه ی استفاده و نگهداری صحیح آنها در محیط کار.
- شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات بخش ها و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی براساس اولویت بندی ریسک های شناسایی شده.
- عضویت در کمیته بحران و بلایا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری.
- عضویت در کمیته کنترل عفونت بیمارستان، طرح و بررسی موارد مربوط به عفونت های شغلی از جمله نیدل استیک و ...
- تهیه و تدوین خط مشی های واحد بهداشت حرفه ای، متناسب با دستورالعمل های وزارت بهداشت و نظارت بر نحوه ی اجرای آن در محیط کار.
- اقدام برای استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی ( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه ی مواد شیمیایی مورد استفاده در تمام بخش ها و واحدها، تهیه ی برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی( MSDS-SDS)، آموزش کلیه ی موارد به شاغلان در معرض، در تمام مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، کارکنان و محیط زیست.
- برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی.
- نظارت بر نحوه ی طبقه بندی مواد شیمیایی در انبار ها و بررسی وضعیت ایمنی و شرایط نگهداری از جمله تهویه و روشنایی و ...
- تدوین و طراحی و صدور دستورالعمل های اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سیستم مرکز بهداشتی درمانی برای کنترل عوامل زیان آور محیط کار و پیشگیری از ایجاد عوارض ناشی از عوامل زیان آور محیط کار، برنامه ریزی، طراحی و تدوین فرم های گزارش دهی و دستورالعمل های مربوط به عملیات کاری با هدف کاهش صدمات و آسیب های محیط کار.
- پیگیری برای انجام صحیح مراقبت های بهداشتی به وسیله نظارت بر نحوه ی انجام معاینات شغلی شامل ادواری، قبل از استخدام و بازگشت به کار.
- تشکیل پرونده ی پزشکی برای همه شاغلین بیمارستان و نگهداری آن در واحد بهداشت حرفه ای و طب کار.
- اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیر بیمارستان، پیگیری معاینات تکمیلی از جمله انجام آزمایش های تخصصی یا ارجاع به پزشک مختصص طبق نظر پزشک معاینه کننده و طرح موارد مشکوک در کمیسیون پزشکی مربوطه برای جابه جایی افراد و ...
- تجزیه و تحلیل بیماری های شغلی و ارائه به تیم مدیریت ارشد بیمارستان.
- همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان.
- تعیین شاخص های عملکردی واحد بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آن.
- همکاری با بازرسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان.
تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای.
-برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی ایمنی و سلامت شغلی در محیط کار.
- تدوین و نصب پوستر های آموزشی در زمینه ی ایمنی و سلاکمت شغلی کارکنان.
- برنامه ریزی برای برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران و سرپرستان، برای آشنایی شان با الزامات بهداشت حرفه ای و اهمیت و جایگاه بهداشت حرفه ای و طب کار.
- تدوین و طراحی و صدور دستورالعمل های اجرایی ایمنی در زمینه ی حریق، ساختمان، تجهیزات و ... برای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار
- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به صورت ماهیانه و طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی بیمارستان و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان برای رفع نواقص، حسب دستورالعمل های مرکز سلامت و محیط کار.
- ارسال صورت جلسات کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کر به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه.
- همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه ی اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت.
- جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل فرم های گزارش حوادث ناشی از کار (RCA) و برنامه ریزی برای کنترل و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه.
- نظارت بر کار همه ی پیمانکاران در خصوص رعایت اصول ایمنی در کر و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب.

جهت دریافت مطالب آموزشی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

آموزش های مورد نیاز

پمفلت های آموزشی

فرآیندها

فرم ها