احسان توکلی

 مسئول واحد: احسان توکلی

 مدرک: کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۸۸

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

  - کارشناس فناوری اطلاعات بیمارستان امام خمینی(ره)  استهبان

 شرح وظایف:

 - گزارش نویسی اخبار و رویدادهای واحد مربوطه، ارسال به روابط عمومی دانشگاه بر اساس اهمیت و فوریت عناوین.
 - انعکاس برنامه های در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومی دانشگاه قبل از انجام برنامه.
 - هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه و اخذ مجوز در خصوص هر گونه ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی.
 - تلاش در جهت ارتقاء دانش و مهارت های روابط عمومی با شرکت در دوره های آموزشی مربوطه.
 - هماهنگی جهت بازدیدها و سفرهای ریاست محترم دانشگاه، مسئولین روابط عمومی به واحد مربوطه و تهیه گزارش.