سید حسین علوی

 مسئول واحد: سید حسین علوی

 مدرک: کارشناس مهندسی نرم افزار کامپیوتر

 شماره تماس: ۰۹۱۷۳۳۲۰۷۹۷

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

ابراهیم یاری

 کارپرداز: ابراهیم یاری

 مدرک: کارشناس حسابداری

 شماره تماس: 

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 

 شرح وظایف:

- تدارک و خرید روزمره بیمارستان.
- درخواست وارده توسط تدارکات تحویل انبار نسبت به درخواست خرید.
- تهیه بلیط ( اعم از هواپیما ، اتوبوس ) جهت انجام ماموریتهای اداری.
- اخذ درخواستها از انبار توسط تدارکات ، تقسیم مابین مامورین خرید تاسیسات و اداری و اموالی به صورت جداگانه.
- اخذ استعلام قیمت توسط مامور خرید جهت معاملات متوسط بیمارستان.
- شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح بیمارستان پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد.
- تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی.
- مامور خرید نسبت به واخواهی اسناد رسیدگی شد اقدام و مجدد به امورمالی تحویل نماید.