استهبان - بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)
 
کد پستی:
۷۴۵۱۷-۳۵۵۸۱