پرسشنامه سنجش رضایتمندی شغلی کارکنان
همکار ارجمند:
با عرض سلام، پرسشنامه حاضر به منظور دریافت نظرات شخص شما در رابطه با وضعیت کارکنان تهیه و ارائه گردیده است. برای ما مهم است که بدانیم:
نظرات شما برای ما بسیار با اهمیت است.اگر همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم ،امیدواریم به مرور زمان به این مهم دست یابیم. از اینکه بادقت سوالات را مطالعه و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید سپاسگزاریم.
در اختیار داشتن اطلاعات شما به ما کمک خواهد کرد تا نیاز ها و انتظارات واقعی مشاغل و بخش های مختلف را شناسایی کرده تا بتوانیم برنامه های بهبود را متناسب با مشکلات هر بخش و یا گروه شغلی برنامه ریزی نماییم.
تمامی اطلاعات فردی شما محرمانه باقی خواهد ماند با همه این اوصاف شما مجاز هستید به هرکدام از سوالاتی که مایل نیستید جواب ندهید.
رضایت از روند پیشرفت و ارتقاء
رضایت از همکاری و ارتباط
رضایت از پرداخت
رضایت از وجهه سازمانی
رضایت از محیط کار و امکانات رفاهی
رضایت از مسئول مستقیم
رضایت از مدیریت