بیمه های طرف قرارداد

۱- بیمه تامین اجتماعی
۲- بیمه سلامت
۳- بیمه نیروهای مسلح
۴- کمیته امداد
۵- بهداری صنعت نفت شاغل و بازنشسته
۶- آتیه سازان حافظ
۷- پرسنل علوم پزشکی
۸- بانک ملت
۹-بانک صادرات