حسام کشمیری

 مسئول فناوری اطلاعات: مهندس حسام کشمیری

 مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۲۴۸

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری- اداره درآمد

 سوابق و سمت های اجرایی:

 - مدیر اجرایی HIS
 - مسئول سامانه پرونده الکترونیک سلامت (SEPAS)
 - مسئول سامانه ارسال الکترونیک اسناد (ROZ)
 - مسئول سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
 - مسئول رسیدگی به سامانه های مالی وزارت بهداشت
 - مسئول سامانه ارجاع الکترونیک
 - کارشناس فناوری اطلاعات
 - کارشناس درآمد

 شرح وظایف:

الف - حوزه نرم افزار

- مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی.

- نصب، راه اندازی و آموزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده.

- نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده.

- شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری حوزه از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی.

- ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا.

- نظارت بر طراحی و اجرای نرم افزار های طرا حی شده و همکاری با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح مفاد قراردادهای منعقده.

- نظارت، ارزشیابی و کنترل پروژه های طراحی نظامهای رایانه ای که توسط پیمانکار به انجام می رسد.

- بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها.

- تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء.

- تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای.

- نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها.

- فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری از   ترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور).

- نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء  نرم افزارهای مورد نیاز.

- ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران.

- ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها.

- رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری.

ب – حوزه شبکه

- ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه.

- ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء.

- راه اندازی سرور های مور نیاز واحد.

- پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان.

- ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران.

- اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.

- برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه بیمارستان طبق فرآیندهای موجود.

- حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها.

ج - حوزه سخت افزار

- بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش  خرید آنها.

- نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده.

- ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و یاخدمات فنی خارج از بیمارستان.

- تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال.

- طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها.

- تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع.

- سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآیند مربوطه.

- رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها.

د – قراردادها

- مشارکت در تهیه و تدوین قراردادهای موجود در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات.

- نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادها.

ه- وب سایت بیمارستان

- طراحی وب سایت برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مدیریت فناوری.

- بروزرسانی صفحات وب سایت.

- قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت.

- طراحی فرمها و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع.

- نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website.

و- آموزش

- مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT.

- شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه.

- آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز.

- ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق وب سایت واحد.

ز- امور ستادی

- انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه.

- انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات.

- شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم.

- پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر.

- ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر.

- پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT.

ح- نرم افزار HIS

- برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت.

- آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها.

- ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهای مجموعه.

- اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طریق مدیر پشتیبانی شرکت.

- نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن.

- تهیه پشتیبان از بانکهای اطلاعاتی نرم افزار HIS.