مریم السادات فاطمی

 مسئول واحد: مریم السادات فاطمی

 مدرک: کارشناس پرستاری

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۸۶

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سوابق و سمت های اجرایی:

 - سابقه کاربالینی در بخش های اورژانس، CCU، داخلی، دیالیز، سوپروایزر بالینی.

 - سوپروایزر آموزش ضمن خدمت و رابط آموزشی به مدت ۸ سال.

 شرح وظایف:

 - بررسی اهداف آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت جهت کارکنان مشمول آموزش و تعیین آنها.
 - بررسی نیازهای آموزشی کارکنان و ارسال به معاونت درمان.
 - اولویت بندی و اجرای برنامه های /اموزشی جهت رفع نیازهای آموزشی.
 - همکاری یا مسئولین و متولیان واحدها / بخش های مختلف بیمارستان در امر آموزشی کارکنان.
 - ارزیابی اثربخشی آموزش براساس دستورالعمل های ابلاغی.