سعید یوسفی

 مدیر بیمارستان: سعید یوسفی

 مدرک: کارشناس پرستاری

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۳۱۵

 شماره فکس: ۵۳۲۲۳۲۲۲-۰۷۱ 

 مکان: طبقه دوم - واحدهای اداری - مدیریت

 سوابق اجرایی:

  - سوپروایزر بالینی بیمارستان امام خمینی(ره)  استهبان

 شرح وظایف:

  - مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان.
 - انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.
 - هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان.
 - هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی.
 - شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 - تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.
 - کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان.
 - تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان.
 - تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.
 - نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها.
 - ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان.
 - ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان.
 - نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی.
 - شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه.
 - مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان.
 - ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش.
 - هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه.
 - هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه.
 - نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان.
 - پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر.
 - پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع.
 - پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی.
 - نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی.
 - نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی.
 - صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.
 - سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
 - صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه.
 - نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه.
 - شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق.
 - مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده   و جاری در واحدها.
 - جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات   مربوط پیرامون آن جهت   مقام مافوق.
 - مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید،  توزیع، نگهداری و   کنترل  آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل.
 - برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد   سهولت در پذیرش  بیماران.