راضیه میوه

 مسئول واحد: راضیه میوه

 مدرک: کارشناس بهداشت محیط

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۹۷

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

  - کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستان امام خمینی(ره)  استهبان

 شرح وظایف:

 -شناخت، دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیط بیمارستان.
 -تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیط به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری رفع نواقص.