طیبه فولادچنگ

 مسئول واحد: طیبه فولادچنگ

 مدرک: کارشناس پرستاری

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۸۶

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سوابق و سمت های اجرایی:

 - کارشناس پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی.

 سابقه مدیریتی: ۱ سال مسئول بخش داخلی، ۸ سال سوپروایزر کنترل عفونت.
 سابقه کار در بخش های اورژانس، داخلی، سی سی یو، اطفال.
 مربی کارآموزی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی به مدت ۱ سال. 

 شرح وظایف:

 - شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش.
 - بکارگیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی.
 - همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی.
 - شرکت در جلسات و دوره های آموزشی و توجیهی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.
 - تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.
 - ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
 - نیاز سنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونت های بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و   مقررات کنترل عفونت.
 - بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و  ثبت و ارائه گزارشات لازم.
 - تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با   همکاری کمیته کنترل عفونت.
 - نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.
 - نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.
 - همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.
 - شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه.