فاطمه اسماعیلی

 مسئول واحد: فاطمه اسماعیلی

 مدرک: کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۹۷

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

- مسئول واحد تغذیه بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان

 شرح وظایف:

 - ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران و انجام مشاوره در صورت لزوم.
 - تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی و نظارت بر اجرای صحیح.