مهندس حسام کشمیری

 مسئول واحد: مهندس حسام کشمیری

 مدرک: کارشناس فناوری اطلاعات

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۲۴۸

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری- اداره درآمد

 سوابق اجرایی:

 - مدیر اجرایی HIS

 - مسئول سامانه پرونده الکترونیک سلامت (SEPAS)
 - مسئول سامانه ارسال الکترونیک اسناد (ROZ)
 - مسئول سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)
 - مسئول رسیدگی به سامانه های مالی وزارت بهداشت
 - مسئول سامانه ارجاع الکترونیک
 - کارشناس فناوری اطلاعات
 - کارشناس درآمد

 شرح وظایف:

 - آموزش کلیه کاربران سیستم ها شامل ( پزشکان , پرسنل و .. ).
 - آماده سازی فایلهای راهنما در قسمتهای مختلف متناسب با شرایط کاری بیمارستان.
 - بررسی خطاهای اعلام شده توسط کاربران و راهنمایی یا رفع خطا در حد امکان.
 - بررسی نیازمندیهای جدید کاربران , تحلیل اولیه و انتقال به تیم پشتیبان HIS.
 - تعریف کاربران و اعمال دسترسیهای مورد نیاز کاربران.
 - مدیریت کاربران غیر فعال شده و اطلاعات مربوط به پزشکان و رزیدنت ها.
 - تعریف کلیه اطلاعات پایه HIS مانند ساختار بیمارستان ، بیمه ها و .... در سیستم HIS.
 - تحلیل و بومی سازی فرایندها با توجه به شرایط خاص بیمارستان.
 - شرکت در جلسات کارشناسی مرتبط به تغییرات در HIS.
 - تهیه گزارشات موردی مورد درخواست مدیران یا سایر واحدها.
 - انتقال و پیگیری درخواستها و نیازمندیهای کاربران HIS از تیم پشتیبان HIS.
 - پشتیبانی و پیگیری امور مربوط به نرم افزارهای مرتبط به HIS مانند پکس و نوبت دهی.
 - بررسی و پیگیری خطاهای مربوط به سامانه سپاس.