پرسشنامه سنجش رضایتمندی شغلی گروه پرستاری
همکار ارجمند:
با عرض سلام، پرسشنامه حاضر به منظور دریافت نظرات شخص شما در رابطه با وضعیت گروه شغلی پرستاری تهیه و ارائه گردیده است. برای ما مهماست که بدانیم: نظرات شما برای ما بسیار با اهمیت است.اگر همه نظرات را نتوانیم یکباره به اجرا بگذاریم ،امیدواریم به مرور زمان به این مهم دستیابیم. از اینکه با دقت سوالات را مطالعه و سعی خواهید نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشید سپاسگزاریم.
در اختیار داشتن اطلاعات شما به ما کمک خواهد کرد تا نیاز ها و انتظارات واقعی مشاغل و بخش های مختلف را شناسایی کرده تا بتوانیم برنامه های بهبود را متناسب با مشکلات هر بخش و یا گروه شغلی برنامه ریزی نماییم.
تمامی اطلاعات فردی شما محرمانه باقی خواهد ماند با همه این اوصاف شما مجاز هستید به هرکدام از سوالاتی که مایل نیستید جواب ندهید. نتایج بررسی پرسشنامه ها توسط مدیران پرستاری بیمارستانها به مدیریت پرستاری دانشگاه ارسال خواهد شد و نتایج نهایی به صورت کلی در اختیارروسای بیمارستان ها و معاونت درمان جهت اقدام الزم، قرار می گیرد.
نتایج بررسی پرسشنامه ها توسط مدیران پرستاری بیمارستانها به مدیریت پرستاری دانشگاه ارسال خواهد شد و نتایج نهایی به صورت کلی در اختیارروسای بیمارستان ها و معاونت درمان جهت اقدام الزم، قرار می گیرد.
اطلاعات فردی:
رضایت از روند پیشرفت و ارتقاء
رضایت از همکاری و ارتباط
رضایت از پرداخت
رضایت از وجهه سازمانی
رضایت از محیط کار و امکانات رفاهی
رضایت از مسئول مستقیم
رضایت از مدیر پرستاری