مریم نصرتی

 مدیر خدمات پرستاری: مریم نصرتی

 مدرک: کارشناس پرستاری

شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۳۱۱

 شماره فکس:۵۳۲۲۳۳۱۴-۰۷۱

 مکان: طبقه دوم - واحدهای اداری - مدیریت خدمات پرستاری

 سوابق اجرایی:

 سابقه مدیریت: ۸ سال مدیر خدمات پرستاری بیمارستان- ۷ سال سرپرستاربخش داخلی - ۱.۵ سال سرپرستار بخش دیالیز -
 سابقه فعالیت قبلی : ۴.۵ سال پرسنل بخش اتفاقات ،داخلی ،سی سی یو

 شرح وظایف:

 - شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و کمیته های درون سازمانی و برون سازمانی   مرتبط با حرفه   پرستاری.
 - مشارکت در تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیازها و با توجه   به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط و شرکت فعال در تدوین برنامه   استراتژیک بیمارستان و با ارائه نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای واحد تحت   سرپرستی خود.
 - تعیین خط مشی، تدوین برنامه عملیاتی واحد پرستاری با تعیین حدود زمانی و تعیین افراد مسئول   در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان و برنامه زمانبندی برای پایش برنامه   های     اجرا شده و ارائه راهکارهای اصلاحی و بر اساس میزان انحراف از اهداف از پیش تعیین شده.
 - جلب مشارکت بیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.
 - ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
 - تعیین حدود و اختیارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.
 - رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.
 - ارائه الگوی مناسب مدیریتی در برقراری ارتباط موثر با کارکنان تحت سرپرستی، همکاران، اداره پرستاری دانشگاه و سایر مراجعین از طریق  عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی.
 - اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و   تنبیه) کادر پرستاری و مامایی.
 - همکاری هئیت رئیسه بیمارستان و کادر پزشکی، در پیشرفت، بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان.
 - توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان.
 - برنامه ریزی مدون برای کنترل و نظارت بر اجرای برنامه های مراقبتی کادر پرستاری در شیفت های مختلف.
 - نظارت بر بکارگیری کادر پرستاری دارای پروانه / گواهی صلاحیت حرفه ای.
 - نظارت بر استخراج نتایج شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین، ارائه گزارش های تحلیلی و برنامه ریزی جهت رفع نواقص.
 - نظارت بر ارائه خدمات پرستاری ایمن و استاندارد به مددجویان.
 - نظارت بر ایمنی شغلی (بهداشت حرفه ای )کادر پرستاری.
 - برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون.