سید مجتبی حسینی زیدآبادی

 کارشناس مسئول واحد: سید مجتبی حسینی زیدآبادی

 مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۹۶

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

اعظم زارعی

 کارشناس واحد: اعظم زارعی

 مدرک: دکتری مهندسی پزشکی

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۱۹۶

 مکان: طبقه همکف- واحدهای اداری

 سمت های اجرایی:

 مجتبی حسینی زیدآبادی: کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی. معاون پشتیبانی دانشکده پیراپزشکی استهبان.
 اعظم زارعی: کارشناس تجهیزات پزشکی.
 
 

 شرح وظایف:

- نظارت و خرید تجهیزات پزشکی.
- برنامه ریزی و پیگیری کالیبراسیون تجهیزات پزشکی طبق توصیه های سازنده دستگاه.
- برنامه ریزی و پیگیری تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات پزشکی.
- راند روزانه تجهیزات پزشکی.
- نظارت و تایید تعمیرات تجهیزات پزشکی صورت گرفته توسط شرکت.
- آموزش چگونگی نگهداری و کار با تجهیزات پزشکی به اپراتور دستگاه.
- تهیه و به روز نگه داشتن شناسنامه تجهیزات پزشکی.
- شرکت در کلاس های بازآموزی تجهیزات پزشکی.
- پیگیری و اولویت بندی پرداخت فاکتورهای شرکت های تجهیزات پزشکی.
- تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی با توجه به امکانات موجود در واحدها.
- تهیه گزارش هفتگی، سه ماهه و ارسال به مدیریت بیمارستان و اداره تجهیزات پزشکی.