منشور اخلاقی کارکنان

ما کارکنان بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان بر این باوریم که همراه با کلیه مدیران و پزشکان ،خدمتگزار ملت در عرصه درمان و بهداشت می باشیم. ما اصول رفتاری و ارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود:

۱) باور به فرهنگ دینی و ملی و پیروی از آن در گفتار و رفتار خود و در ارتباط با همکاران، پزشکان و بیماران با تاکید بر رعایت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال.
۲) پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به سه اصل: صمیمیت، صداقت و صراحت.
۳) رعایت احترام، ادب و متانت نسبت به بیماران، همکاران و به ویژه پیشکسوتان و پایبندی به فرهنگ نقدپذیری، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد متقابل.
۴) پایبندی به فرهنگ کار و تلاش در عرصه خدمت بهداشت و درمان به مردم و جلب رضایت بیماران، ذینفعان و ارباب رجوع.
۵) مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری و تشریک مساعی در راستای تحقق اهداف بیمارستان و اجرای برنامه های آن.
۶) و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و حفظ اطلاعات و اسرار سازمانی.
۷) الزام به اجرای صحیح و به موقع تعهدات و احساس مسئولیت و تعلق نسبت به حرفه و سازمان و ایجاد توازن بین منافع فردی و سازمانی یا اولویت دهی به منافع سازمانی.
۸) توجه به جایگاه بیمارستان و رعایت الزامات، ملاحظات، نقش ها و مسئولیت های قانونی در رابطه با کلیه عوامل ذیربط و ذینفعان بیمارستان.
۹) ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازمانی به عنوان سرمایه بیمارستان و به اشتراک گذاشتن آن با همکاران، مدیران، پزشکان و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط بیمارستان.
۱۰) ارزش نهادن به زمان و وقت شناسی در انجام فعالیت ها و تعهدات و پاس داشتن حقوق و وقت همکاران، بیماران و ارباب رجوع.
۱۱) رعایت نظم، انضباط و پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ اسلامی و قوانین بیمارستان.