پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار
همکار ارجمند:
با سلام ضمن تشکر از زحمات و تلاش های جنابعالی/سرکارعالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور سنجش فرهنگ ایمنی بیمار در اختیار شما قرار گرفته است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صحیح به سوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید، اگر شما تمایل به پاسخگویی به سوالی را ندارید و یا آن سوال مصداقی برای شما ندارد می توانید انرا بدون پاسخ بگذارید.
یک رویداد:
به عنوان هر نوع خطا ، اشتباه ،حادثه، تصادف یا انحراف ; صرفنظر از اینکه منجر به صدمه به بیمار شده یا نه تعریف می گردد ایمنی بیمار: به عنوان پیشگیری و جلوگیری از صدمات بیمار یا عوارض جانبی ناشی از فرآیندهای ارائه خدمات درمانی تعریف می شود.
اطلاعات فردی
واحد کاری شما
سوپروایزر و مدیریت
ارتباطات
تکرار گزارش حوادث
وضعیت فرهنگ ایمنی
بیمارستان شما