ساعات ملاقات

 

نام بخش

ساعت پذیرش بیمار

ساعت ملاقات

تلفن داخلی

اتفاقات

۲۴ ساعته

۲۴ ساعته

۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵

زایشگاه

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۲۰۵

NICU

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

 ۲۰۲ 

ICU

صبح

۱۱:۰۰ الی ۱۱:۳۰

۲۲۱-۲۲۰

CCU

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۴۳۷-۴۳۶

جراحی عمومی

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۴۴۱-۴۴۲

جراحی زنان

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۳۳۲ 

داخلی

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۴۰۲-۴۰۳

اطفال

۲۴ ساعته

۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰

۳۰۱-۳۰۲