دکتر علی نکوئیان

 رییس بیمارستان: دکتر علی نکوئیان

 مدرک: پزشک عمومی

 شماره تماس: ۵۳۲۲۹۰۰۴-۰۷۱ داخلی ۳۱۵

 شماره فکس: ۵۳۲۲۳۲۲۲-۰۷۱ 

 مکان: طبقه دوم - واحدهای اداری - ریاست

 سوابق اجرایی:

  - پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی(ره) استهبان

 شرح وظایف:

 - تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان بیمارستان بصورت شفاف و واضح.
 - کسب اطمینان از انطباق عملکردبیمارستان با قوانین و مقررات و استانداردهای نهادهی ناظر وسیاست گذار.
 - کسب اطمینان از اجرای اقدامات برنامه ریزی شده در چهت پیشگیری و ارتقای سلامت در چهار حیطه.
    الف: گیرندگان خدمت
    ب:کارکنان
    ج: محیط بیمارستان
    د: جامعه از طریق مشارکت با مسئولان ارشد
 - نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف بیمارستان.
 - حضور مستمر و پایدار در کمیته های بیمارستان و پیشگیری مصوبات آن.
 - ایجاد روحیه کاری و تلاش گروهی در بیمارستان.