• 1403/02/13
 • - تعداد بازدید: 44
 • زمان مطالعه : 8 دقیقه
بیمه ایران
بخشنامه بیمه عمر حوادث نیروهای شرکتی سال 1403

 پیرو برگزاری مناقصه واگذاری بیمه عمر و حوادث کارکنان شاغل و بازنشستگان دانشگاه سال 1403 و معرفی شرکت بیمه ایران به عنوان برنده مناقصه، با توجه به لزوم پوشش بیمه عمر و حوادث جهت نیروهای تحت پوشش شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه، مقتضی است کارکنان شرکتی از روز دوشنبه مورخ 10 / 02 / 1403 لغایت 25 / 02 / 1403 ضمن مراجعه به سامانه کارمند به آدرس karmand.sums.ac.ir، بخش خدمات الکترونیک، نسبت به ثبت نام بیمه عمر و حوادث سال 1403 اقدام نمایند.

نکات مهم:

1. مؤکداً پیشنهاد و تأکید می گردد کلیه نیروهای شرکتی اعم از خرید خدمت، حجمی، مدیریتی، مشارکتی، اجاره ای، در اختیار، پیمانکاران فردی و ... طرف قرارداد با دانشگاه، تحت پوشش بیمه عمر و حوادث  قرار گیرند. در صورت عدم رعایت این موضوع و عدم ثبت نام نیروهای تحت پوشش و وقوع حادثه فوت برای نیروهای شرکتی، این دانشگاه مسئولیتی جهت پرداخت بیمه عمر و حوادث نخواهد داشت.
2. کارکنان شرکتی که نام ایشان در سامانه کارمند وجود ندارد، می بایست در اسرع وقت ضمن هماهنگی با کارگزینی محل کار خود نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه کارمند اقدام نمایند.
3. رؤسا، مدیران و مسئولان مربوطه می بایست ترتیبی اتخاذ فرمایند که موارد بخشنامه به نحو شایسته به اطلاع کلیه شرکت ها، کارکنان و به خصوص افرادی که مرخصی استعلاجی می باشند، رسانده شود.
4. شرایط و مزایای بیمه مذکور جهت اطلاع رسانی به نیروهای تحت پوشش و شرکت های طرف قرارداد به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-4- کلیه کارکنان تحت پوشش شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه اعم از خدماتی، راننده در اختیار، تأسیسات، استیجاری، اجاری، خرید خدمت، مشارکتی، پیمانکار فردی، مدیریتی، آشپزخانه، فضای سبز، مراکز جامع سلامت و ... از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ 1403 تا پایان سال به مدت یکسال، تحت پوشش بیمه عمر و حادثه شرکت بیمه ایران قرار خواهند گرفت.
۲-4- غرامت فوت (بیمه عمر) نیروهای شاغل در سال 1403 مبلغ 000 / 000 / 000 /2 ریال (دو میلیارد ریال) می باشد و در صورت فوت نیرو، شرکت بیمه ایران مکلف است مبلغ مربوطه را پس از ارائه مستندات لازم دال بر فوت متوفی، در وجه وراث قانونی پرداخت نماید.
4 -3- میزان حق بیمه عمر و حوادث برای هر بیمه شده 000/ 800/ 1 ریال (یک میلیون و هشتصد هزار ریال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیمه حوادث می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به حساب شماره 375307230 یا شماره شبا IR470130100000000375307230 یا شماره کارت 5894637000292596 نزد بانک رفاه به نام شرکت آرشا پویش ایرانیان واریز و اصل قبض رادر زمان ثبت نام از طریق سامانه کارمند، پیوست  نمایند.
4-4- در صورت فوت نیروی شاغل ناشی از حادثه، شرکت بیمه ایران مؤظف است علاوه بر پرداخت بیمه عمر (000 / 000 / 000 / 2 ریال) مبلغ 000 / 000 / 500 ریال بابت بیمه حوادث در وجه وراث قانونی مندرج در فرم انحصار وراثت پرداخت نماید.
5-4- چنانچه بیمه شده شاغل در اثر سوانح غیرمترقبه و غیرعمد دچار نقص عضو در یک یا چند عضو بدن گردد، پس از تأیید پزشک معتمد بیمه ایران و تعیین درصد نقص عضو، درصدی از مبلغ 000 / 000 / 500 ریال پرداخت خواهد شد.
5. مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو یا فوت جهت استفاده از  بیمه عمر و حوادث به شرح زیر می باشد:
1-5- در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو می بایست بیمه شده پس از اتمام معالجات و دریافت گواهی اتمام معالجات، مدارک مربوطه که شامل کپی حکم، فیش حقوقی، کپی شناسنامه، گزارش سانحه، صورت ریز حسابداری، خلاصه پرونده بیمارستانی و عمل، نامه پزشک معالج و نامه خاتمه معالجات جهت معرفی به بیمه ایران می باشد را به اداره رفاه دانشگاه ارائه دهد.
2-5- در صورت فوت کارمند مدارک زیر جهت پرداخت غرامت فوت (بیمه عمر و حوادث) می بایست تحویل اداره رفاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی شود:
 •  - کپی شناسنامه متوفی، کلیه صفحات با مهر فوت شد (برابر اصل)
 •  - کپی کارت ملی متوفی (پشت و رو)
 • - کپی رسید ابطال دفترچه بیمه متوفی
 • - کپی رونوشت وفات از ثبت احوال (برابر با اصل)
 • - گواهی فوت از پزشک معالج با ذکر علت فوت (برابر با اصل)
 • - فیش حقوقی یک ماه قبل از فوت
 •  - در صورت تصادف منجر به فوت، ارائه صورتجلسه اولیه پاسگاه وکروکی افسر کاردان فنی (کپی برابر با اصل) الزامی می باشد.
3-5- کلیه نیروهای شرکتی که قبلا فرم وصیت بیمه عمر را تکمیل ننموده اند، می بایست رأساً نسبت به تکمیل فرم وصیت بیمه عمر (پیوست نامه) اقدام و وراث قانونی خود را تعیین نمایند و پس از تکمیل و تأیید مدیر واحد مربوطه و شرکت پیمانکار و از طریق امور اداری واحد و به صورت محرمانه، به مدیریت حراست دانشگاه ارسال نمایند.
6. تاریخ ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

دانلود و مشاهده فرم تعیین استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر

نکات مهم:

1. مؤکداً پیشنهاد و تأکید می گردد کلیه نیروهای شرکتی اعم از خرید خدمت، حجمی، مدیریتی، مشارکتی، اجاره ای، در اختیار، پیمانکاران فردی و ... طرف قرارداد با دانشگاه، تحت پوشش بیمه عمر و حوادث  قرار گیرند. در صورت عدم رعایت این موضوع و عدم ثبت نام نیروهای تحت پوشش و وقوع حادثه فوت برای نیروهای شرکتی، این دانشگاه مسئولیتی جهت پرداخت بیمه عمر و حوادث نخواهد داشت.
2. کارکنان شرکتی که نام ایشان در سامانه کارمند وجود ندارد، می بایست در اسرع وقت ضمن هماهنگی با کارگزینی محل کار خود نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه کارمند اقدام نمایند.
3. رؤسا، مدیران و مسئولان مربوطه می بایست ترتیبی اتخاذ فرمایند که موارد بخشنامه به نحو شایسته به اطلاع کلیه شرکت ها، کارکنان و به خصوص افرادی که مرخصی استعلاجی می باشند، رسانده شود.
4. شرایط و مزایای بیمه مذکور جهت اطلاع رسانی به نیروهای تحت پوشش و شرکت های طرف قرارداد به شرح زیر اعلام می گردد:
۱-4- کلیه کارکنان تحت پوشش شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه اعم از خدماتی، راننده در اختیار، تأسیسات، استیجاری، اجاری، خرید خدمت، مشارکتی، پیمانکار فردی، مدیریتی، آشپزخانه، فضای سبز، مراکز جامع سلامت و ... از تاریخ ۰۱/ 01/ 1403 تا پایان سال به مدت یکسال، تحت پوشش بیمه عمر و حادثه شرکت بیمه ایران قرار خواهند گرفت.
۲-4- غرامت فوت (بیمه عمر) نیروهای شاغل در سال 1403 مبلغ 000 / 000 / 000 /2 ریال (دو میلیارد ریال) می باشد و در صورت فوت نیرو، شرکت بیمه ایران مکلف است مبلغ مربوطه را پس از ارائه مستندات لازم دال بر فوت متوفی، در وجه وراث قانونی پرداخت نماید.
4 -3- میزان حق بیمه عمر و حوادث برای هر بیمه شده 000/ 800/ 1 ریال (یک میلیون و هشتصد هزار ریال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیمه حوادث می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ فوق را به حساب شماره 375307230 یا شماره شبا IR470130100000000375307230 یا شماره کارت 5894637000292596 نزد بانک رفاه به نام شرکت آرشا پویش ایرانیان واریز و اصل قبض رادر زمان ثبت نام از طریق سامانه کارمند، پیوست  نمایند.
4-4- در صورت فوت نیروی شاغل ناشی از حادثه، شرکت بیمه ایران مؤظف است علاوه بر پرداخت بیمه عمر (000 / 000 / 000 / 2 ریال) مبلغ 000 / 000 / 500 ریال بابت بیمه حوادث در وجه وراث قانونی مندرج در فرم انحصار وراثت پرداخت نماید.
5-4- چنانچه بیمه شده شاغل در اثر سوانح غیرمترقبه و غیرعمد دچار نقص عضو در یک یا چند عضو بدن گردد، پس از تأیید پزشک معتمد بیمه ایران و تعیین درصد نقص عضو، درصدی از مبلغ 000 / 000 / 500 ریال پرداخت خواهد شد.
5. مدارک مورد نیاز در صورت نقص عضو یا فوت جهت استفاده از  بیمه عمر و حوادث به شرح زیر می باشد:
1-5- در صورت بروز حادثه منجر به نقص عضو می بایست بیمه شده پس از اتمام معالجات و دریافت گواهی اتمام معالجات، مدارک مربوطه که شامل کپی حکم، فیش حقوقی، کپی شناسنامه، گزارش سانحه، صورت ریز حسابداری، خلاصه پرونده بیمارستانی و عمل، نامه پزشک معالج و نامه خاتمه معالجات جهت معرفی به بیمه ایران می باشد را به اداره رفاه دانشگاه ارائه دهد.
2-5- در صورت فوت کارمند مدارک زیر جهت پرداخت غرامت فوت (بیمه عمر و حوادث) می بایست تحویل اداره رفاه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی شود:
 •  - کپی شناسنامه متوفی، کلیه صفحات با مهر فوت شد (برابر اصل)
 •  - کپی کارت ملی متوفی (پشت و رو)
 • - کپی رسید ابطال دفترچه بیمه متوفی
 • - کپی رونوشت وفات از ثبت احوال (برابر با اصل)
 • - گواهی فوت از پزشک معالج با ذکر علت فوت (برابر با اصل)
 • - فیش حقوقی یک ماه قبل از فوت
 •  - در صورت تصادف منجر به فوت، ارائه صورتجلسه اولیه پاسگاه وکروکی افسر کاردان فنی (کپی برابر با اصل) الزامی می باشد.
3-5- کلیه نیروهای شرکتی که قبلا فرم وصیت بیمه عمر را تکمیل ننموده اند، می بایست رأساً نسبت به تکمیل فرم وصیت بیمه عمر (پیوست نامه) اقدام و وراث قانونی خود را تعیین نمایند و پس از تکمیل و تأیید مدیر واحد مربوطه و شرکت پیمانکار و از طریق امور اداری واحد و به صورت محرمانه، به مدیریت حراست دانشگاه ارسال نمایند.
6. تاریخ ثبت نام به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.
 • گروه خبری : اطلاعیه ها
 • کد خبری : 100896