واحد بهداشت حرفه ای
نام و نام خانوادگی : خانم مهندس مهدوی نیا
تحصیلات: کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای
تلفن تماس: 179
 
 

واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHS) بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان  :

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان، به دلیل حفظ ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان، وجود الزامات قانونی، ملاحظات اخلاقی و برگشت هزینه، امری ضروری است. استقرار این سامانه در بیمارستان، علاوه بر حفظ ارتقای ایمنی و سلامت شغلی کارکنان، در ارتقای سطح سلامت بیماران نیز تاثیر بسزایی دارد. این سامانه در شناسایی خطرات ، گزینش اقدامات کنترلی مناسب، آموزش به کارکنان در خصوص مخاطرات شغلی و حصول اطمینان از انجام کار در ایمن ترین شرایط بسیار موثر است. علاوه بر این استقرار سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان مزایایی به شرح زیر دارد:

-کاهش بیماری و جراحت شغلی

-کاهش دعاوی و هزینه های ناشی از پرداخت غرامت به کارکنان

-کاهش غیبت از کار

-افزایش کارایی و دقت در اعمال کاری کارکنان و رضایت مراجعه کنندگان به بیمارستان

-افزایش رضایت کار و حفظ کارکنان

-افزایش اعتبار و شهرت بیمارستان

 

تعریف بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سلامتی افراد شاغل از طریق کنترل عوامل زیان آور محیط کار.

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای:

1- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2- پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

3- تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5- شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

      a. مخاطرات فیزیکی

      b. مخاطرات شیمیایی

      c. مخاطرات بیولوژیکی

      d. مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

6. تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

7. برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

8. نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

9. نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

و....

 •  خط مشی ها و روش ها
 •  کتابچه ایمنی و سلامت شغلی بخش ها
 •  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 •  پمفلت ها
 •  فرایندها
 •  فرم ها
  •  فرم ثبت حوادث و شبه حوادث
  •  فرم تعیین وضعیت و حفظ سلامت خانم باردار و جنین
  •  فرم نظر سنجی لوازم حفاظت فردی
  •  فرم بررسی/نظرسنجی کنترل های بهداشت حرفه ای

 

   خط مشی واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHS):

Rounded Rectangle: خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHS)بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان حفظ و ارتقای سلامت، ایمنی و رفاه کارکنان و بیماران را از مهم ترین رسالت های خود دانسته و بدین منظور نسبت به تدوین و استقرار سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای(OHS) مطابق با قوانین و الزامات کشوری اقدام کرده است. برای دستیابی به اهداف مذکور بیمارستان موارد زیر را مدنظر قرار داده است:-	ایجاد محیطی ایمن و سالم برای همه ی کارکنان، بیماران و مراجعه کنندگان -	شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرهای ایمنی و بهداشت حرفه ای برای پیشگیری و کاهش بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار-	ارائه آموزش های لازم به کارکنان و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار-	تلاش برای افزایش انطباق و برآوردسازی قوانین و الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای مربوطه -	مشارکت کارکنان و استفاده از نظریات آنها در برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای-	بهبود مستمر و دائمی عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای این خط مشی که با الزامات سامانه ی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHS) هم راستا و یکپارچه گردیده، چارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف به شمار رفته و برای اطمینان از تداوم اثربخشی در فواصل زمانی تعیین شده و در جلسات بازنگری مدیریت، بررسی و بازبینی می شود.این خط مشی در اختیار همه ی کارکنان و ذی نفعان قرار گرفته و به منظور درک مناسب مندرجات آن، جلسات و دوره های آموزشی برگزارمی شود.مدیریت بیمارستان ضمن اعلام تعهد خود نسبت به این خط مشی، مشارکت کلیه ی کارکنان و ذی نفعان برای تحقق موارد مندرج در این خط مشی الزامی می داند.                                                                                    بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان 

 

 

منشور اخلاقی واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHS):

 

 منشور اخلاقی

رسول اکرم )ص(: همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم.

 

ما پرسنل بهداشت حرفه ای مفتخریم که حفظ و ارتقاء سلامت به عنوان ارزشمند ترین نعمت الهی بر

عهدیمان گذاشته شده است در این راستا هم پیمان می شویم :

 

*اجرای دقیق قانون بدون در نظر گرفتن ارتباطات نسبی و سببی و تاثیرات منطقه ای و بومی واعمال سلایق شخصی را وظیفه خود بدانیم

*منافع بیمارستان را با در نظر گرفتن قوانین حفظ نماییم .

*خدماتمان همواره مزین به صداقت، امانت داری، رازداری، نظم و سرعت، عدالت و رفتار یکسان با پرسنل، تسلط بر قوانین، انتقاد پذیری و دوری از مفاسد اداری باشد

*ارتقاء سطح سلامت کارکنان در همه ابعاد و ارائه خدمات بهداشتی مناسب را سرلوحه کار خود قرار دهیم .

*از رفتارهایی که موجب بی اعتباری و بدنامی حرفه یا فریب عموم می شود ، پرهیز کنیم

*به جز مواقعی که براساس قانون الزام شود یا ملاحظات ایمنی و بهداشتی به خطر افتد اطلاعات شخصی و مرتبط با کسب وکار بیمارستان مورد نظر را که در حین انجام فعالیت های خود بدست می آوریم محرمانه نگه داریم.

*از رفتارهایی که موجب بی اعتباری و بدنامی حرفه یا فریب عموم می شود ، پرهیز کنیم .

*فعالیت های بهداشت حرفه ای را به عنوان یک زمینه و رشته تخصصی ترویج دهیم .

*فعالیت شغلی بر اساس اصول علمی انجام و توجه داشته باشیم زندگی و سلامت افراد به قضاوت و اظهار نظرما بستگی دارد.

*به کاری که با راه و رسم الهی و انسانیت و آیین پرهیزگاری و شرافت و اصول اخلاقی منافات دارد، دست برداریم.

اکنون در پیشگاه خداوند متعال و کتاب آسمانی خود سوگند یاد می کنیم کاری جز انجام وظیفه انجام ندهیم.

 

شرح وظایف مهندس ایمنی و بهداشت حرفه ای( OHS) در بیمارستان :

1-تدوین شناسنامه ی بهداشت حرفه ای بیمارستان، شامل نقشه ی جامع بیمارستان و مکان یابی واحدها، تهیه ی لیست کلیه ی مشاغل موجود، شناسایی و گرد آوری فرآیند ها وشرح وظایف به تفکیک بخش ها و واحدهای بیمارستانی، تهیه ی لیست همه ی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاران و کلیه ی کارآموزان و کارورزان

2-تدوین برنامه زمان بندی شده برای بازدید از تمام بخش ها و واحدهای بیمارستان

3-شناسایی مشاغل موجود و تعداد کارکنان هر شغل، بازدید از بخش ها و واحدها و ثبت نواقص مربوطه

4-ثبت و گزارش نتایج بازدید و اعلام آن به گروه مدیریت ارشد بیمارستان

5-برنامه ریزی و پیگیری برای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، توسط شرکت خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دارای مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه

6-نظارت برنحوه ی اندازه گیری عوامل زیان محیط کار، براساس دستورالعمل های جاری مرکز سلامت محیط و کار

7-ارائه گزارش اندازه گیری عوامل زیان آور به گروه مدیریت ارشد بیمارستان و ارائه پیشنهادات فنی مهندسی و مدیریتی لازم برای حذف یا کاهش مواجهه کارکنان و استفاده از نظرات فنی مختصصان بهداشت حرفه ای در صورت نیاز

8-تعیین و تایید نوع وسایل حفاظت فردی مناسب هر شغل، نظارت بر نحوه ی استفاده و نگهداری صحیح آنها در محیط کار

9-شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات بخش ها و تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و ارائه راهکارهای کنترلی براساس اولویت بندی ریسک های شناسایی شده

10- عضویت در کمیته بحران و بلایا و همکاری در تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

11-عضویت در کمیته کنترل عفونت بیمارستان، طرح و بررسی موارد مربوط به عفونت های شغلی از جمله نیدل استیک و ...

12-تهیه و تدوین خط مشی های واحد بهداشت حرفه ای، متناسب با دستورالعمل های وزارت بهداشت و نظارت بر نحوه ی اجرای آن در محیط کار

13-اقدام برای استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی ( شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه ی مواد شیمیایی مورد استفاده در تمام بخش ها و واحدها، تهیه ی برگه های شناسایی ایمنی مواد شیمیایی( MSDS-SDS)، آموزش کلیه ی موارد به شاغلان در معرض، در تمام مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتی ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، کارکنان و محیط زیست

14-برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلول های شیمیایی

15-نظارت بر نحوه ی طبقه بندی مواد شیمیایی در انبار ها و بررسی وضعیت ایمنی و شرایط نگهداری از جمله تهویه و روشنایی و ...

16-تدوین و طراحی و صدور دستورالعمل های اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سیستم مرکز بهداشتی درمانی برای کنترل عوامل زیان آور محیط کار و پیشگیری از ایجاد عوارض ناشی از عوامل زیان آور محیط کار، برنامه ریزی، طراحی و تدوین فرم های گزارش دهی و دستورالعمل های مربوط به عملیات کاری با هدف کاهش صدمات و آسیب های محیط کار

17-پیگیری برای انجام صحیح مراقبت های بهداشتی به وسیله نظارت بر نحوه ی انجام معاینات شغلی شامل ادواری، قبل از استخدام و بازگشت به کار

18-تشکیل پرونده ی پزشکی برای همه شاغلین بیمارستان و نگهداری آن در واحد بهداشت حرفه ای و طب کار

19-اعلام موارد مشکوک بیماری های حرفه ای به مدیر بیمارستان، پیگیری معاینات تکمیلی از جمله انجام آزمایش های تخصصی یا ارجاع به پزشک مختصص طبق نظر پزشک معاینه کننده و طرح موارد مشکوک در کمیسیون پزشکی مربوطه برای جابه جایی افراد و ...

20-تجزیه و تحلیل بیماری های شغلی و ارائه به تیم مدیریت ارشد بیمارستان

21-همکاری برای اجرای برنامه بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور براساس برنامه های مدیریت بیمارستان

22-تعیین شاخص های عملکردی واحد بهداشت حرفه ای و تجزیه و تحلیل آن

23-همکاری با بازرسان بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان

24-تهیه و تدوین نیازهای آموزشی کارکنان در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای

25-برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ی ایمنی و سلامت شغلی در محیط کار

26-تدوین و نصب پوستر های آموزشی در زمینه ی ایمنی و سلاکمت شغلی کارکنان

27-برنامه ریزی برای برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران و سرپرستان، برای آشنایی شان با الزامات بهداشت حرفه ای و اهمیت و جایگاه بهداشت حرفه ای و طب کار

28-تدوین و طراحی و صدور دستورالعمل های اجرایی ایمنی در زمینه ی حریق، ساختمان، تجهیزات و ... برای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار

29-تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، به صورت ماهیانه و طرح مسائل و مشکلات حفاظتی و بهداشتی بیمارستان و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان برای رفع نواقص، حسب دستورالعمل های مرکز سلامت و محیط کار

30-ارسال صورت جلسات کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کر به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

31-همکاری در تدوین و اجرای سیستم پیشنهادها و نظام تشویق و تنبیه در زمینه ی اجرای دستورالعمل های بهداشت حرفه ای از طریق کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت

32-جمع آوری و ثبت و تجزیه و تحلیل فرم های گزارش حوادث ناشی از کار (RCA) و برنامه ریزی برای کنترل و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه

33-نظارت بر کار همه ی پیمانکاران در خصوص رعایت اصول ایمنی در کر و استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب

 

 

طرح ریزی:

1-شناسایی و دستیابی به الزامات قانونی :

یکی از اهداف سامانه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای تعهد به اجرای قوانین و مقرارت ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط با فعالیت های هر سازمان است.

الف- مجموعه آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار

ب-فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران

ج-آئین نامه ها مقرارت ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-         آئین نامه و دستورالعمل های مرکز سلامت محیط کار

-          کتابچه های حدود تماس شغلی عوامل زیان آور محیط کار

-         آئین نامه نحوه ی تاسیس و بهره برداری از بیمارستان ها

-         استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ایران

ت-قانون حفاظت در برابر اشعه ابلاغ شده از سوی سازمان انرژی اتمی ایران

 

2-مدیریت و ارزیابی ریسک

3-اهداف و برنامه ها

برنامه عملیاتی واحد

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کتابچه ایمنی و سلامت شغلی بخش ها

 پمفلت ها

 فرایندها

فرم ها 

فرم ثبت حوادث و شبه حوادث

 فرم تعیین وضعیت و حفظ سلامت خانم باردار و جنین

 فرم نظر سنجی لوازم حفاظت فردی

 فرم بررسی/نظرسنجی کنترل های بهداشت حرفه ای

 
   کتابچه ها :
1. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CCU
2. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CSSD
3. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اداری
4. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آشپزخانه
5. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اورژانس
6. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش زایشگاه
7. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آزمایشگاه
8. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش رادیولوژی
9. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اطفال
10. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش جراحی
11. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داخلی
12. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش همودیالیز
13. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اتاق عمل
14. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش فیزیوتراپی
15. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش خدمات
16. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش لاندری
17. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داروخانه
18. کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش تاسیسات
 
لیست خط مشی واحد بهداشت حرفه ای:

عنوان خط مشی

کد

رعایت اصول ارگونومی (حمل دستی بار)

HE/OH/01

رعایت اصول ارگونومی (حمل بیمار)

HE/OH/02

رعایت اصول ارگونومی (ارگونومی کار با رایانه)

HE/OH/03

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماری های شغلی کارکنان در مواجهه با موارد Needle stik

HE/OH/04

ملاحظات کارکنان در دوره حاملگی

HE/OH/05

استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

HE/OH/06

پیشگیری از آسیب های بهداشتی و بیماریهای شغلی کارکنان در صورت تماس باخون، مایعات و با فتهای بدن

HE/OH/07

استفاده صحیح ‌از ‌برگه‌های‌ اطلاع ‌رسانی ‌در‌ خصوص ‌ایمنی ‌مواد (MSDS)

HE/OH/08

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (سر و صدا) در محیط بیمارستان

HE/OH/09

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (نور و روشنایی) در محیط بیمارستان

HE/OH/10

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (شرایط جوی "گرما") در محیط بیمارستان

HE/OH/11

مواجهه با عوامل زیان آور فیزیکی (پرتو ) در محیط بیمارستان

HE/OH/12

 
 فرآیند ها
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1695
بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان
آدرس: استهبان - بلوار امام رضا(ع) - بیمارستان امام خمینی (ره)
تلفن: 53229009-53229005-071  تلفکس: 53223055-071 کدپستی: 74517-35581 پست الکترونیکی: estahbanhp@sums.ac.ir   سامانه پیام کوتاه: 3000849621
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان استهبان می باشد.
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه