آشنايي با فرآيند دريافت گواهينامه اعتبار بخشي فرهنگي
 
سنجش دانش بيان فعاليت هاي کيفي کار آساني نيست ؛ چرا که سنجش با شمارش همزاد است و شمارش در فعاليت هاي کمي و کيفي تعريف مي شود . لذا فعاليت هاي فر هنگي را که غالباً فعاليت هاي کيفي و غير قابل شمارش هستند نمي توان به سادگي ارزش گذاري و رتبه بندي کرد. طرح اعتبار بخشي فرهنگي که براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشکي شيراز طراحي شده و شکل گرفته است تلاش دارد تا فعاليت هاي فرهنگي بيمارستانها و مراکز استان را رتبه بندي و ارز يابي نمايد.
از منظر طراحان اين مجموعه ((اعتبار بخشي فرهنگي ))دستيابي به آن دسته از فعاليت هاي استاندارد و مديريتي فرهنگي مي باشد که منجر به جلب رضايت بيشتر مراجعين به خصوص بيماران و ارايه دهنده هاي خدمات يعني پرسنل و کادر پزشکي بيمارستان ها مي شود. واضح است که طرح شافي ابتکار معاونت فرهنگي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز بوده . الزاماً در اهداف و نحوه اجرا ارتباط و نسبتي با طرحهاي ديگري که در نقاط مختلف دنيا با نام هاي مشابه اجرا مي شوند ؛ ندارد . به بيان ديگر اين شاخص ها نسخه رونوشت طرح هاي ديگري که با نام اعتبار بخشي اجرا مي شوند ، نيست و چون اجراي آن با بهبود اعتبار فرهنگي مراکز درماني مرتبط است به اين نام ناميده شده است.
در طرح شافي نلاش به استقرار آن دسته از فعاليت هاي فرفنگي مرتبط با اخلاق و رفتار اشاعه فعاليت هاي نيک ،رعايت موازين شرعي در راستاي درمان بيماران آراستگي محيط ،ايجاد و تقويت روحيه نشاط و شادابي در بيمارستانها ارتباط توام با حسن برخورد پرسنل با يکديگر و کادر پزشکي و مراجعين . حقوق بيماران و تداوم فرآيندهاي فرهنگي است. باز نگري و تلاش در برطرف سازي ضعف هاي موجود و به روز رساني استانداردها در هر يک از زمينه هاي فوق به تدريج سبب بهبود مستمر سيستم و تضمين انطباق با الزامات برخواسته از خواست و يا حقوق بيماران و نيز قوانين جاري موجود مي گردد.
در جلسات شوراي عالي اعتبار بخشي فرهنگي مقرر شد ،شاخص هايي مد نظر قرار گيرند که حداقل هاي استاندارد رفتار فرهنگي در بالين هستند،لذا ممکن است برخي از شاخص هاي با اهميت که دستيابي به آنها مستلزم هزينه هستند و از نظر شوراي عالي مذکور شاخص هاي حداقلي تلقي نشده اند در اين مجموعه نيامده باشند؛ در عين حال تلاش شده با حذف معيارها و شاخص هاي تکراري و ترکيب شاخص هاي نزديک به هم ، شاخص هايي مرکب از مجموع شاخص هاي پراکنده قبلي تعريف گردند. در طرح شافي تلاش شده که از کليه طرح ها و قوانين مرتبط با کيفيت رفتاري ،فرهنگي و مذهبي که تا کنون به صورت پراکنده اجرا شده ، استفاده گردد تا به عنوان طرحي همه گير و جامع مورد استفاده قرار گيرد و فرآيند منسجمي جهت ارزيابي حداقل فرهنگي مراکز درماني فراهم آيد واضح است که اين طرح نافي يا جايگزين ساير قوانين موجود و طرح هاي ارزيابي دروني و بيروني جاري دانشگاه نيست .
اين طرح ، فعاليتي در جهت مستند سازي و اعتبار بخشي فعاليت هاي فرهنگي در محيط هاي باليني است و در مرحله اول به تعيين وضع موجود بر اساس شاخص هاي استاندارد خواهد پرداخت. به بيان ديگر ممکن است کسب همه امتيازات موجود در اين دفترچه به خصوص شاخص هايي که مربوط به محيط فيزيکي و ساختار بيمارستان است براي همه بيمارستانها و محيط هاي باليني مقدور نباشد و يا بودجه هايي را لازم داشته باشد که تصويب و تخصيص آنها در اختيار رئيس و مدير بيمارستان نيست . واضح است که مستند سازي چنين نقايصي به مديريت آن واحد کمک خواهد نمود تا بتواند بودجه هاي لازم را براي رفع آنها در سالهاي آتي و بر اساس مستندات جذب نمايد . در عين حال ارتقاي برخي از شاخص هاي موجود در دفترچه از طريق ايجاد تغييراتي در فرايندها و يا آموزش پرسنل و يا تغيير نگرش ها ميسر است.
به منظور اينکه اين شاخص ها در تمام بيمارستانهاي زير مجموعه دانشگاه علوم پزشکي شيراز به صورت واحد و هماهنگي تکميل گردد نياز به يک شيوه نامه مي باشد ، لذا در اين دفتر چه به دنبال هر جدول شاخص ، شيوه نامه مربوطه نيز آماده است . در اين مرحله شاخص هاي اوليه وزن دهي نشده اند و لذا تک تک شاخص ها امتياز دهي شده و بدون ضريب مورد محاسبه قرار خواهند گرفت . اين معيارها بايد براي هر يک از بخش ها ، اتفاقات ، فوريت ها ، اتاق عمل ،بهبودي (ريکاوري ) و کليه محيط هاي بيمارستاني اعمال شود . اين معيارها بايد براي هر يک از رده هاي پرسنلي و نيز در جدول مربوط به معيارهاي نحوه برخورد پرسنل با بيماران و همراهان بايستي جهت هر يک از رده هاي پرسنلي به طور جداگانه در نظر گرفته شده و لذا فرم جداگانه اي براي هر يک از اين رده ها تکميل خواهد شد . مقصود از رده هاي پرسنلي کليه کارکنان اعم از نيروهاي خدماتي ، درماني ، بهياري ، پرستاري تا پزشکان عمومي و متخصص و نيز نيروهاي اداري همچون رئيس بيمارستان ، مدير بيمارستان و در بيمارستانهاي آموزشي رزيدنتها ، اينترن ها و کارورزيهاي تمامي رشته ها مي باشد . (شايان ذکر است مراد از بخش در اين دفترچه کليه واحدهاي بيمارستان اعم از بخش هاي درماني ،تشخيصي و ساير قسمتها مي باشد به بيان بهتر آزمايشگاه ، اتاق عمل و کليه بخش هاي کلينيکي ، پاراکلينيکي ، خدماتي و اداري در اين جداول بخش محسوب مي شود )
برخي از فرم هاي دفترچه شافي بايستي درباره تک تک افراد شاغل در بيمارستان و در تمام بخش ها پر گردد در نتيجه لازم است از فرم موجود در دفترچه به تعداد افراد تکثير شده و جهت تکميل در اختيار افراد مرتبط که در شيوه نامه مشخص شده اند قرار گيرد به همين دليل دفترچه شاخص ها به صورت نرم افزاري هم در اختيار بيمارستانها قرار خواهد گرفت تا در صورت نياز تکثير از آنها به تعداد کافي انجام گيرد در جهت هماهنگ سازي و بهبود فرايند تکميل جداول اعتبار بخشي فرهنگي لازم است در هر بيمارستان کميته اي تحت عنوان کميته اعتبار بخشي فرهنگي تشکيل گردد کميته اعتبار بخشي فرهنگي بيمارستان مسئول تکميل و تأييدصحت جداول تکميل شده است اين کميته محور مرکزي اجراي طرح شافي در هر بيمارستان خواهد بود که اعضاي آن عبارتند از : رئيس بيمارستان (رئيس کميته ) مدير بيمارستان (نايب رئيس کميته )مدير پرستاري بيمارستان رابط يا مدير فرهنگي بيمارستان (دبير کميته )مسئول واحد حاکمين باليني ، مسئول واحد بهبود کيفيت و مسئول قانون انطباق در بيمارستان . دبير کميته مسئول تنظيم جلسات هماهنگي و ارتباط اعضاي کميته با معاونت فرهنگي بيمارستان (دبير کميته )مسئول واحد حاکميت باليني ، مسئول واحد بهبود کيفيت و مسئول قانون انطباق در بيمارستان .
دبير کميته مسئول تنظيم جلسات هماهنگي و ارتباط اعضاي کميته با معاونت فرهنگي دانشگاه و پيگيري تصميمات جلسات و اجراي برنامه هاي کميته است . در هر بيمارستان با نظر و تصويب کميته ممکن است افرادي به کميته اضافه شوند و يا اينکه در پر کردن فرم ها به اعضاي کميته کمک کنند.
مراحل اجراي طرح اعتبار بخشي
بر اساس برنامه عملياتي تهيه شده جهت اجراي طرح شافي پس از تهيه و تدوين مجموعه شاخص ها و اجراي طرح (که در نود ماه در بيمارستان حافظ برگزار گرديد )کتابچه شاخص هاي شافي تهيه و به بيمارستانها و مراکز درماني ابلاغ خواهد شد . پس از آن هر بيمارستاني مراحل زير را طي خواهد کرد :
مرحله خود اظهاري بيمارستانها .
در شروع اين مرحله اعضاي کميته اعتبار بخشي فرهنگي بيمارستانها با ابلاغ رسمي اين کميته منصوب مي شوند . اعضاي کميته اعتبار بخشي پس از تشکيل و شروع به کار و اعلام آمادگي در جلسه اي با اعضاي شوراي عالي اعتبار بخشي فرهنگي نسبت به کيفيت اجراي طرح توجيه شده و فعاليت خود را رسماً آغاز مي کنند . بيمارستانها با محوريت کميته مذکور جداول مرتبط را تکميل مي کنند به بيان بهتر در اين مرحله وضعيت موجود بيمارستانها از نظر گاه خود مجموعه بيمارستان تحليل مي شود .
مرحله رفع نقايص نسبت به حداقل استانداردها
هنگامي که کميته اعتباربخشي بيمارستان جلسات توجيهي با بخش هاي مختلف برگزار مي کند بر اساس شاخص هاي شافي احتمالاًمتوجه برخي نقايص رفع در مجموعه خواهند شد . در اين زمان و قبل از تکميل و ارسال جداول به شوراي عالي اعتبار بخشي فرهنگي دانشگاه ، با همکاري قسمتهاي مختلف بيمارستان تغييراتي در جهت بهبود وضعيت شاخص ها تا زمان ارزيابي نهايي قابل انجام خواهد بود. در اينصورت فرم هاي خود اظهاري نهايي که پس از تغييرات صورت گرفته به شوراي عالي اعتبار بخشي فرهنگي ارسال مي گردد جهت اعطاي گواهي اعتبار بخشي رتبه بندي مد نظر قرار خواهد گرفت .
بازديد از بيمارستانها و بررسي وضعيت فرهنگي بر اساس شاخص ها
در اين مرحله و پس از اعلام آمادگي بيمارستان و مراکز درماني . از طرف شوراي عالي اعتبار بخشي فرهنگي بازديدي از مراکز درماني که جداول را به طور کامل تکميل و ارسال کرده اند . به ترتيب اعلام آمادگي به عمل خواهد آمد و خود اظهاري هاي آنان ارزيابي و مستند مي گردد .
اعطاي مهر و گواهي شافي به بيمارستانهاي واجد حداقل استاندارد .
پس از جمع آوري داده هاي حاصل از بازديد تطبيق با جداول شافي که بيمارستانها در مرحله خود اظهاري تکميل کرده اند . تحليل و بررسي اين داده ها آغاز مي گردد . در اين مرحله هر بيمارستان و مرکز درماني که حداقل امتيازهاي لازم را کسب کرده باشند . گواهينامه اعتبار بخشي فرهنگي (شافي )را طي مراسمي دريافت خواهند کرد . پيش بيني اولين گواهي اعتبار بخشي فرهنگي ان شا ء الله در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامي در بهمن ماه نود اعطا خواهد شد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-8 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ