1.        کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CCU

2.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش CSSD

3.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اداری

4.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آشپزخانه

5.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اورژانس

6.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش زایشگاه

7.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش آزمایشگاه

8.      کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش رادیولوژی

9.       کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اطفال

10.      کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش جراحی

11.      کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داخلی

12.     کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش همودیالیز

13.    کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش اتاق عمل

14.    کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش فیزیوتراپی

15.    کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش خدمات

16.     کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش لاندری

17.    کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش داروخانه

18.    کتابچه ایمنی و بهداشت شغلی بخش تاسیسات

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-12 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ