شرح وظایف واحد بهبود کیفیت:

§        تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

§        تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان.

§        تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتباربخشی.

§        تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،

خدمات پرستاری،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک
(

§        هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان

§        پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت،داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها.

§        تدوین سیستم ها و فرآیندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده.

§        تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی،قابل اندازه گیری،قابل دستیابی و زمان دار جهت فرآیندهای مختلف بیمارستان.

§        تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان.

§        نظارت بر اجرای کامل هفت محور حاکمیت بالینی.

§        تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان.

§        نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان

§        نظارت  بر تهیه و تدوین پرونده های PDP  پرسنل.

§         پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در واحدهای مختلف بیمارستان.

§         ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی در بیمارستان.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-4 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ