اعضای تیم بهبود کیفیت

علیرضا فقیهی

              کارشناس حاکمیت بالینی

مرضیه شمیران

            رابط اعتباربخشی

مهشیدبیابانگرد

            مسئول کمیته ها

سمیرا افراز

            مسئول رسیدگی به شکایات

میثم اجدادی

           دبیرکمیته آموزش به بیمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-4 9:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ