ليست دوره هاي آموزشي اردیبهشت  ماه 96

 

رديف

عناوين دوره

نوع دوره

شيوه برگزاري

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

آموزش استفاده از دی سی شوک و مانیتور

شغلی

حضوری

13/2/96

14/2/96

4

آقای حسینی

2

اصول صحیح ساکشن راه هوایی و اکسیژن درمانی

شغلی

حضوری

17 -20/2/96

4

خانم شمیران

آقای حسینی

3

کارگاه احیاء پایه

شغلی

حضوری

21/2/96

4

آقای شفیعی

4

آموزش ونتیلاتور پرتابل

شغلی

حضوری

23/2/96

24/2/96

4

آقای حسینی

5

کارگاه احیاء پایه

شغلی

حضوری

28/2/96

4

آقای شفیعی

6

آموزش کار با دستگاه دی سی شوک

شغلی

حضوری

30/2/96

31/2/96

4

آقای حسینی 

ليست دوره هاي آموزشي خرداد  ماه 96

رديف

عناوين دوره

نوع دوره

شیو ه برگزاری

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

مدیریت خطر و ایمنی بیمار

شغلی

غیرحضوری مطالعه آزمون

1/3/96 لغایت 30/3/96

7

خانم شمیران

2

کارگاه احیاء پایه

شغلی

حضوری

4/3/96

4

آقای نقیبی

3

آموزش سرنگ و پمپ انفوزیون

شغلی

حضوری

9/3/96

4

آقای حسینی

4

مستندسازی فرآیندها سطح 2

عمومی

حضوری

7/3/96

8/3/96

8

آقای جواهری

5

آشنایی با مبانی و تفسیر نماز

عمومی

غیرحضوری

 

10/3/96

6

اکترونیکی

6

مهارت های بالینی

شغلی

حضوری

10/3/96 لغایت 20/3/96

20

خانم ها: مهدوی نیا،  ثابتی ، دادور ، مقدس و رنجبر

7

بسته نوزاد سالم

شغلی

غیر حضوری

14/3/96 لغایت 16/3/96

8

خانم شمیران

8

آموزش نحوه کار با دی سی شوک

شغلی

حضوری

18/3/96

4

آقای حسینی

ليست دوره هاي آموزشي تیرماه 96


 

رديف

عناوين دوره

نوع دوره

شیو ه برگزاری

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

آشنایی با معنانی و تفسیر نماز

عمومی

الکترونیکی

1/4/96

6

-

2

کنترل عفونت و بهداشت محیط

شغلی

غیرحضوری

مطالعه آزمون

1/4/96 لغایت

30/4/96

8

خانم شمیران

3

نحوه خواندن نوار قلب

 ( بازآموری سی سی یو -1)

شغلی

حضوری

10/4/96 لغایت 11/4/96

4

دکتر کشمیری

4

جستجوی اطلاعات علمی الکترونیک

عمومی

حضوری

12/4/96

6

مهندس فتوح

5

هموویژیلانس

شغلی

حضوری

14/4/96

4

دکتر گلستانی

6

آریتمی های قلبی

(بازآموزی سی سی یو -2)

شغلی

حضوری

15/4/96

4

دکتر کشمیری

7

تغییرات نوار قلب در بیماری ایسکمیک قلبی

شغلی

حضوری

17/4/96

4

دکتر کشمیری

8

کارگاه شیر مادر

شغلی

حضوری

21/4/96

4

خانم مصطفی زاده

خانم جانی پور

9

بازآموزی سی سی یو -3

شغلی

حضوری

22/4/96

4

دکتر کشمیری

10

تفسیر گازهای خونی

شغلی

غیرحضوری

مطالعه آزمون

20/4/96 لغایت 30/5/96

5

خانم شمیران

11

بازآموزی سی سی یو-4

عمومی

حضوری

24/4/96 لغایت 25/4/96

4

دکتر کشمیری

12

آشنایی با حفاظت رایانه و شبکه

عمومی

کلاس آنلاین

(حضوری)

27/4/96

4

مهندس فتوح

رديف

عناوين دوره

نوع دوره

شیو ه برگزاری

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

تفسیر گازهای خونی شریانی

شغلی

غیر حضوری

10/5/96 لغایت 30/5/96

5 ساعت

خانم شمیران

2

تکنیک های پیشگیری و درمان زخم فشاری

شغلی

حضوری

1/5/96

4 ساعت

خانم ها: ثابتی ،شمیران،فقیهی

3

کنترل عفونت در اتاق عمل

شغلی

حضوری

5/5/96

4 ساعت

خانم فولادچنگ

4

فرآیند پرستاری

شغلی

حضوری

9/5/96

4 ساعت

خانم ها: دادور ، منظوری ،ثابتی ، فولادچنگ

5

انواع داروهای ضد درد و مراقبت های مربوطه

شغلی

حضوری

11/5/96

4 ساعت

آقای دکتر عبودی

6

مرور مهارت های احیاء نوزاد

شغلی

حضوری

15/5/96

4 ساعت

خانم دکتر محمدیان

7

ارتباطات بر اساس الگوی ISBAR

شغلی

حضوری

18/5/96

4 ساعت

خانم مقدس

8

آشنایی با تریاژ به روش ESI

شغلی

حضوری

23/5/96

4 ساعت

خانم دکتر گلستانی

خانم دادور

9

اخلاق حرفه ای

شغلی

حضوری

26/5/96

4 ساعت

آقای دکتر شعله

خانم مسعودی

10

مهارت های ارتباطی

شغلی

حضوری

28/5/96

3 ساعت

خانم دادور

رديف

عناوين دوره

نوع دوره

شیو ه برگزاری

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

داروهای قلبی عروقی

شغلی

غیر حضوری

1/6/96

10

خانم شمیران

2

آشنایی با حفاظت رایانه و شبکه

شغلی

کلاس مجازی

6/6/96

4

مهندس فتوح

3

بررسی معیار مورس

شغلی

حضوری

8/6/96

3

خانمها : شمیران ، علیشاهی و منظوری

4

خطرات کپسول های گاز فشرده

شغلی

ویژه خدمات

حضوری

9/6/96

4

مهندس زراعتکار

5

برخورد با حوادث غیر مترقبه

شغلی

حضوری

15/6/96

4

مهندس زراعتکار

مهندس فقیهی

6

اطفاء حریق و راه های پیشگیری

عمومی

حضوری

16/6/96

6

مهندس زراعتکار

مهندس فقیهی

7

دوره پیشگیری و کنترل عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار

شغلی

حضوری

22/6/96

4

خانم ها: مقدس و فولادچنگ

8

کنترل عفونت

شغلی

ویژه خدمات

حضوری

27/6/96

4

خانم فولادچنگ

9

مهارت و کنترل خشم

شغلی

ویژه انتظامات

حضوری

29/6/96

10

آقای قباد رنجبر

رديف

عناوين دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

شیوه برگزاری

ساعت آموزشي

مدرس

1

ایمنی بیمار و مدیریت خطر / خدمات

3/7/96

3/7/96

حضوری

4

خانم ها: مقدس ، فولادچنگ

2

مهارت و کنترل خشم / انتظامات

10/7/96

11/7/96

حضوری

10

آقای قباد رنجبر

3

انتقال ایمن بیمار

12/7/96

12/7/96

حضوری

4

خانم نصرتی

4

آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک

17/7/96

17/7/96

حضوری

4

آقای حسینی

5

عفونت های تنفسی

20/7/96

20/7/96

حضوری

4

خانم فولادچنگ-آقای دکتر شعله

6

روش صحیح حمل بار

23/7/96

23/7/96

حضوری

4

خانم اندرزخورا-آقای هوشیار

7

حرکت به سوی رشد و تعالی فرهنگی با رویکرد اخلاق حرفه ای

29/7/96

30/7/96

حضوری

8

آقای فقیهی

8

هیپوگلیسمی نوزادان

15/7/96

10/8/96

غیر حضوری

5

خانم شمیران

رديف

عناوين دوره

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

شیوه برگزاری

ساعت آموزشي

مدرس

1

بهداشت محیط در مراکز درمانی

6/8/96

6/8/96

حضوری

4

خانم فولاد چنگ

2

آموزش نحوه کار با دستگاه دی سی شوک

8/8/96

8/8/96

حضوری

4

آقای مهندس حسینی

3

تزریق خون و فرآورده های خونی و مراقبت های پرستاری آن

10/8/96

10/9/96

غیر حضوری

8

خانم دادور

4

عفونت های تنفسی

11/8/96

11/8/96

حضوری

4

آقای دکتر شعله

5

اصول بهداشت مواد غذایی

15/8/96

15/8/96

حضوری

4

آقای مهندس فقیهی

6

نارسایی کلیوی

15/8/96

15/9/96

غیر حضوری

4

خانم مهدوی نیا

يف

عناوين دوره

نوع دوره

شيوه برگزاري

تاريخ برگزاري

ساعت آموزشي

مدرس

1

انواع خونریزی و شوک ها

شغلی

حضوری

15/10/96

15/11/96

7

آقای دکتر وکیلی

خانم فاطمی

2

پیشگیری از حوادث

 

عمومی

حضوری

8/11/96

4

خانم شکیبا

3

مهارتهای بالینی پرستاری

شغلی

حضوری

25/11/96

8/12/96

20

سرپرستاران

بخشهای درمانی

4

کارگاه احیاء پایه

شغلی

حضوری

17/12/96

4

آقای شفیعی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-1 12:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ